ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพันศักดิ์ ศรีทองเกษียณอายุ 
2นางลักษิกา เหลืองทองเกษียณอายุ 
3นางปริศนา ชูพินิจเกษียณอายุ 
4นางพูลสุข กฤชเฟื่องฟูเกษียณอายุ 
5นายปรีชา ชิโนเรศโยธินเกษียณอายุ 
6นางพรพรรณ จิตราทรเกษียณอายุ 
7นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์เกษียณอายุ 
8นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญเกษียณอายุ 
9นายสมเกียรติ บานเพียรเกษียณอายุ